Política de Privacitat

Obtenció de dades personals

Per navegar per la web xiscat.cat, només es proporcionen dades personals quan s’envia un correu electrònic a través de la web.

La base legal per al tractament és l’autorització de l’usuari que es considera atorgada al emprar el contacte per correu electrònic d’aquesta web, acceptant la present política de protecció de dades.

Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:

  • Accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
  • Limitació: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAThttp://apdcat.gencat.cat/ca/inici) en el cas que no hagi vist satisfets l’exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:

1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)

2.- Adreça de contacte

3.- Dret que vol exercir

4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre